نمایش دادن همه 52 نتیجه

نمایش سایدبار

چای خارجه احمد دادخواه – 100 گرمی ارل گری (معطر)

چای خارجه احمد دادخواه – 100 گرمی ساده

چای خارجه احمد دادخواه – 100 گرمی هل دار

چای خارجه احمد دادخواه – 400 گرمی ارل گری (عطری)

چای خارجه احمد دادخواه – 400 گرمی ساده

چای خارجه احمد دادخواه – 400 گرمی هل دار

چای خارجه احمد دادخواه – 450 گرمی ارل گری (عطری)

چای خارجه احمد دادخواه – 450 گرمی ساده

چای خارجه احمد دادخواه – 450 گرمی کلکته زرین هندوستان

چای خارجه احمد دادخواه – 450 گرمی هل دار

چای خارجه احمد دادخواه – 500 گرمی ارل گری (عطری)

چای خارجه احمد دادخواه – 500 گرمی ساده

چای داخله احمد دادخواه – 450 گرمی بهاره (درجه یک)

چای داخله احمد دادخواه – 450 گرمی بهاره عطری

چای دارجلینگ آسام احمد دادخواه – 450 گرمی

چای سیاه سی تی سی کنیا احمد دادخواه – 400 گرمی

چای سیاه سی تی سی کنیا احمد دادخواه – 400 گرمی ارل گری (معطر)

چای سیاه سی تی سی کنیا احمد دادخواه – 450 گرمی

چای سیاه سی تی سی کنیا احمد دادخواه – 450 گرمی ارل گری (معطر)

چای سیاه شکسته سیلان – 400 گرمی گلدن

چای سیاه شکسته سیلان – 400 گرمی گلدن عطری

چای سیاه شکسته کوروش – 450 گرمی با طعم ارل گری 100 درصد خارجی

چای سیاه شکسته کوروش – 450 گرمی نفیس هندوستان 100 درصد خارجی

چای سیاه شکسته کوروش مخلوط داخلی و خارجی

چای سیاه شکسته کوروش مخلوط داخلی و خارجی عطری ارل گری

چای فله احمد دادخواه خارجه قلم ارل گری (عطری)

چای فله احمد دادخواه خارجه قلم ساده

چای فله خارجه احمد دادخواه – 1 کیلویی باروتی ارل گری (عطری)

چای فله خارجه احمد دادخواه – 1 کیلویی باروتی ساده

چای فله خارجه احمد دادخواه – 2/5 کیلویی باروتی ارل گری (عطری)

چای فله خارجه احمد دادخواه – 2/5 کیلویی باروتی ساده

چای فله خارجه احمد دادخواه باروتی ارل گری (عطری)

چای فله خارجه احمد دادخواه باروتی ساده

چای فله خارجه احمد دادخواه شکسته ارل گری (عطری)

چای فله خارجه احمد دادخواه شکسته ساده

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 100 عددی ارل گری (عطری)

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 100 عددی ساده

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 1000 عددی انولپ دار ارل گری (عطری)

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 25 عددی ارل گری (عطری)

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 25 عددی ساده سیلان مخصوص

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 25 عددی هل دار

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 50 عددی ارل گری (عطری)

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 50 عددی ساده

دمنوش بابونه دکتر بس – 14 عددی

دمنوش به لیمو دکتر بس – 14 عددی

دمنوش بهارنارنج دکتر بس – 14 عددی

دمنوش چای ترش دکتر بس – 14 عددی

دمنوش گل گاو زبان دکتر بس – 14 عددی

زعفران احمد دادخواه – نیم گرمی

زعفران احمد دادخواه – نیم مثقالی

زعفران احمد دادخواه – یک گرمی

زعفران احمد دادخواه – یک مثقالی